ELA10103_20210605161933_0.png
אריאל 02.jpg

אריאל שבולת

המרכז הישראלי לחקר לימוד התנועה בגיל הרך

אנחנו עוזרים למערכות חינוך, צוותים וגננות ללמד, להצטיין ולהוביל את תחום התנועה בגן בעצמן.

תראי איזה דברים נפלאים יודעות לעשות
גננות שעברו את תכניות ההכשרה שלנו 

מעונות וגנים פרטיים לידה עד 3

משרד החינוך 3-6

משרד החינוך  3-6

"תנועה לומדים רק מתוך התנסות. יותר התנסות = יותר למידה. לכן אנחנו כאנשי חינוך מחוייבים לתת לילדים כמה שיותר הזדמנויות להתפתחות תנועתית איכותית. את זה יכולים לעשות רק הגננת וצוות הגן"

אריאל שבולת

היכנסי לראות מה מספרים אנשי חינוך וגננות
על התכניות שלנו