top of page

האני מאמין של המרכז
שינוי המודל ללימוד התנועה בגיל הרך בישראל

תהליך הלימוד הראשון בחייו של כל אדם הוא תהליך הלימוד התנועתי חושי. בעזרתו הוא לומד להכיר את עצמו ואת העולם ואת הקשר בניהם. תהליך זה כל כך יסודי עד שהוא משפיע על כל אספקט בחייו של התינוק-ילד-פעוט. 

המחויבות שלנו, אנשי החינוך, היא לאפשר התפתחות תנועתית-חושית טובה ככל הניתן לילדי הגן. לשם כך על תחום התנועה להיות במרכז תשומת הלב של הצוות החינוכי.

עלינו ליצור כמה שיותר הזדמנויות להתפתחות תנועתית-חושית במהלך חיי היומיום בגן ובמשך כל ימות השבוע. לא רק בחצי השעה השבועית של חוג התנועה.

לימוד התחום התנועתי-חושי בגיל הרך צריך לעקוב ולהתקרב ככל הניתן למודל של הלמידה האורגאנית הטבעית וההתפתחות המתרחשת מתוך משחק והתנסות.   

לכן המודל התנועתי בגנים כרגע, המושתת על למידה תנועתית בשיעורי התנועה הינו מודל מצומצם, ואינו מיטיב עם ילדי הגן. על ההתפתחות התנועתית של הילדים בגן להתרחש ב-4 מוקדים המאפשרים גם למידה מתוך משחק: 

 1. שיעורים תנוע איכותיים רלוונטיים    2. מוקדי משחק תנועתי-חושי חופשי בגן    3. למידה תנועתית-חושית במפגשים       4. משחק תנועתי-חושי חופשי בחצר.

                                                          

התחום התנועתי-חושי מהווה בסיס להתפתחות הכללית של התינוקות-פעוטות והילדים במישור הקוגניטיבי, רגשי וחברתי, זהו השלב הסנסורי מוטורי. 

לכן התחום התנועתי צריך ויכול לתפקד כמשאב להתפתחות הכללית של התינוק, הפעוט והילד. כך להבטיח התפתחות עשירה במגוון מישורי ההתפתחות ולקדם את בריאותם הגופנית והרגשית של הילדים,

הילדים נמצאים רוב שעות היום בגן בחברת הגננת והצוות החינוכי המלווה את התפתחותם.

 

לגננות תפקיד משמעותי ביותר בהתפתחות ילדי הגן. יש להן הידע הפדגוגי, הבנה של עולמם של הילדים, יכולות מולדות ונרכשות לארגון הילדים והפעלתם וחשוב ביותר קשר ויחסים פעילים עם כל ילד וילדה.

תנאים בסיסיים אלו של הזמן המשותף עם הילדים במרחב הגן והחצר, מאפשרים לגננות ולנשות הצוות החינוכי לספק מענה הולם ומקיף בתחום התנועתי-חושי 

לשם כך נחוץ שהגננות והצוות המסייע, יעבורו הכשרה הכוללת: הבנה, ידע, שיטה ואביזרים למימוש תפקידם כמובילות התחום התנועתי-חושי בגני הילדים.

bottom of page